คำถามเกี่ยวกับฟังก์ชัน print()

Score: 0 / 3

print() ใช้งานเพื่อแสดงอะไร?